שם משתמש:   סיסמא:   | פתח חשבון | שכחתי סיסמא | מפתח אבטחה | Hebrew  English

תנאי השימוש באתר Passpro.CO.IL

1. חברת טרנסגול, (להלן-"החברה") מפעילת שירות מערכת ניהול סיסמאות אישיות באמצעות אתר/תוכנה ייעודית, כמתואר באתרPASSPRO.CO.IL   (להלן-"האתר") מברכת אתכם על השימוש בשירות.

2. השירות - השירות הנו ניהול סיסמאות אישיות לאתרי אינטנרט, בהתאם לפירוט המופיע באתר. אנו ממליצים לכם לשמור או להדפיס תקנון זה ולקרוא אותו בעיון.  על ידי השימוש בשירות הנכם מאשרים ומקבלים באופן מלא ומוחלט את כל תנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל.

החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים בשירות ו/או באתר בכל רגע נתון וכן למנוע כל שימוש בשירות מכל אחד מהמינויים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  כמו כן, הנכם רשאים בכל רגע נתון להפסיק את השימוש בשירות בין בדרך של מתן הודעה ובין בדרך של הפסקת השימוש בפועל בשירות. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה איננה אחראית על כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכשל ו/או אי דיוק בניקוד אשר יבוצע על ידי התוכנה.

3. תיאור השירות – השירות מאפשר למשתמשים לשמור במקום אחד סיסמאות כניסה לאתרי אינטרנט שונים בעולם מבלי הצורך לזכור אותן.

4. גישה לשירות – על מנת להשתמש בשירות הנכם נדרשים לעשות מנוי בתשלום באתר. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי.

5.קניין רוחני – המשתמש מסכים בזאת כי כל המידע המתקבל מהשימוש בשירות ו/או האתר, לרבות  האפליקציות, הסמלים, הצורה (   LOOK AND FEEL),התכנים, טכנולוגיית הניקוד, המידע המופיע באתר עצמו, תוכן הודעות השירות וכל מידע אחר הניתן במסגרת השירות, הנם ויהיו בבעלות החברה בלבד, לרבות זכויות היוצרים, פטנטים ומדגמים הכרוכים בשירות.

6. הגנת הפרטיות – השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתנאי השימוש לעיל.

7. השימוש בפתרון PASSPRO, הרישום באתר כחבר , הן בתקופת הניסיון והם בתקופת שימוש כמנוי בתשלום, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

8. הגבלת אחריות נוספת – בנוסף מאשר המשתמש ומסכים כי השירות הניתן על ידי החברה ו/או האתר וכפוף להוראות,המשתמש מסכים ומאשר כי חברה איננה אחראית לכל פגם ו/או חסר בשירות הנובע מכשל מערכות. וכן כי בשום מקרה ותחת כל הנסיבות, לרבות נסיבות רשלניות, לא תשא החברה ו/או ספקיה ו/או מי מנציגיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה, בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף, ו/או תוצאתי, ו/או עונשי כגון אבל לא מוגבל ל- אובדן הכנסה, אובדן עסקי, נזק ממוני ואו גופני ו/או נפשי.בכל מקרה שבו ייקבע כי על החברה ו/או מי מטעמה לשאת בנזק כלשהו, מסכים המשתמש ומאשר כי בכל מקרה נזק זה לא יעלה על סכום השווה לכפל התמורה ששילם המשתמש עבור השימוש בשירות.

9. עלויות השימוש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי - החברה מעניקה תקופת נסיון של חודש שימוש בשירות בחינם. בתום תקופת הנסיון ניתן לרכוש מנוי שנתי באתר מעבר לתקופת הנסיון ש שמתחדש באופן אוטומטי. החיוב המאובטח מבוצע באמצעות מערכות טרנזילה או פייפאל.

10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.

11. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

12. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

13. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי השימוש לעיל.

14. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

15. ה-PASSPRO מחייב מצד המנוי "מפתח" אישי ספציפי אותו יודע רק בעל המנוי עצמו. בעל האתר והחברה שפתחה את ה-PASSPRO אינם בעלי גישה למפתח אישי זה ואין להם כל יכולת ו/או רצון ו/או התכנות טכנולוגית לשמירה וגיבוי של מידע זה, ועל כל גם אין להם כל יכולת ו/או רצון לשחזר את המפתח במקרה שבעל המנוי שכח מפתח זה.

16. לאור זאת, במקרה שה"מפתח" נשכח ו/או אבד מזיכרונו של בעל המנוי, אזי הינך מצהיר כבעל המנוי שלא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כלשהי, כלפי בעלי האתר והחברה המפתחת, זאת ועוד - בעלי האתר והחברה המפתחת - לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא על מפתח שאבד ועל כל נזק בין במישרין ובין בעקיפין שייגרם לבעל המנוי במקרה של אובדן ו/או שכחה של ה"מפתח".

17. הינך מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כלפי בעל האתר והחברה המפתחת במקרה של גניבה כלשהי בהקשר למידע ו/או אחר הקשורים באתרים שסיסמאותיהם נשמרו באמצעות ה-PASSPRO.

18. הינך מצהיר כי ידוע לך שקובץ מקומי המשלים את ה"מפתח" של הסיסמאות – נשמר מקומית על המחשב האישי שלך ובאחריותך המלאה לבצע גיבוי למחשבך האישי כולל מידע זה. הינך מצהיר כי ידוע לך שלבעלי האתר והחברה המפתחת לא תהיה כל אחריות על נזק שייגרם למחשבך האישי ולמידע השמור עליו.

19. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק את הסיסמאות שברשותך ואת נכונותם.

20. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

21. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר והחברה המפתחת - כל אחריות לתוצאות של שימוש ב-PASSPRO, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

22. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

23. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ול-PASSPRO הם של הנהלת האתר.

24. במידה והאתר יכלול פרסומים ו/או באנרים מסוג כלשהו - הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

25. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

26. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי השימוש.

27. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

28. תנאי השימוש שלהלן הינם בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

קיולוג - qlog - q-log מודול פישינג. תרגול פישינג במייל